ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Covid-19 Hukuk Haberleri: Yargı Alanındaki Gelişmeler

25.03.2020 - Av. Başak Aygün

24.03.2020 tarihinde kabul edilen ve ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen karar ile; COVID-19 salgın hastalığının etkileri sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, 196 sıra sayılı Kanun Teklifi’ne bazı düzenlemelerin eklenmesine karar verilmiştir.

 

Geçici 1. maddenin birinci fıkrasıyla, maddi hukuk, usul hukuku ve takip hukukuna ilişkin süreler ile takip hukukuna ilişkin işlemlerin durması hüküm altına alınmaktadır.


Şöyle ki; bu fıkranın a bendi uyarınca, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracaktır.

 

İşbu fıkranın b bendi uyarınca; İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracaktır.

 

Belirtmek gerekir ki; bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyle, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

 

Karar uyarınca; salgının devam etmesi halinde, Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilme ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilme hakkına haizdir.

 

Geçici 1. maddenin ikinci fıkrasında ise; hangi sürelerin birinci fıkrada belirtilen durma süresinin kapsamı dışında olduğu düzenlenmektedir.


Bu fıkra uyarınca; suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, 5271 sayılı Kanun’da düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile 6100 sayılı Kanun’da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler birinci fıkrada belirtilen durma süresinin kapsamında olmayacaktır. Diğer taraftan, nitelikleri gereği yetkili makam ve merciler tarafından kişilere yaptırım olarak belirlenen ve belirli bir süre içinde bir işin yapılması ya da yapılmaması yahut bir yere gidilmemesi gibi süreler durma süresinin kapsamına girmeyecektir.

 

Geçici 1. maddenin üçüncü fıkrasında ise; durma süresi içinde icra ve iflas hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır.