ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşunda Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Kurallar Belirlendi

06.04.2021 - Av. Ekin Dolgun

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine (“MKK”) bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (Tebliğ”) 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 


Yeni düzenleme uyarınca, hamiline yazılı pay senetleri artık MKK’ye başvurulmak suretiyle Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kayıt altına alınacaktır.  


İlgili Tebliğ ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca payları kayden izlenen şirketler haricindeki anonim şirketler bakımından hamiline yazılı pay senetlerinin, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırılacağı düzenlenmiştir. Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ve bastırılacak hamiline yazılı pay sahipleri MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilecektir. Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemlerinin, pay bedellerinin tamamının ödendiği itibaren üç (3) ay içinde tamamlanacağı düzenlenmekle birlikte; yönetim kurulu kararının tescilinden önce, hamiline yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedildiğine ilişkin teyit yükümlülüğü Ticaret Sicil Müdürlüklerinindir. Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ye yapılacak bildirimle hüküm ifade edeceği de açıkça düzenlenmiştir bu bakımdan zilyetliğin devri ile birlikte ilave bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Fakat devralan tarafından şirkete başvurulması durumunda devir bildirimi şirket aracılığıyla yapılacaktır. Şirketler bakımından bir önemli değişiklik ise genel kurula ilişkindir; yeni düzenleme kapsamında genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alacaktır. Son olarak


Tebliğ’de, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bildirimlere dayalı kayıtlar MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda ve süresiz olarak tutulacağı düzenlenmiştir.