ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Sosyal Ağ Sağlayıcıları İçin Öngörülen Yükümlülük ve Sorumluluklara Uymayanları Neler Bekliyor

20.01.2021 - Av. Ekin Dolgun, Stj. Av. Melda Yılmaz

31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a (“Kanun”) getirilen önemli düzenlemeler 1 Ekim 2020 itibariyle yürürlüğe girdi.

 

Sosyal Ağ Sağlayıcısı Neyi İfade Etmektedir?


7253 sayılı Kanun ile Kanun’un değişik 2. maddesinin 1. fıkrasına “sosyal ağ sağlayıcısı” tanımı eklenmişti. İlgili tanım uyarınca sosyal ağ sağlayıcısı; sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.


Ayrıca, Kanun’a eklenen ek 4. madde ile Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları için birtakım düzenlemeler getirildi. Bu düzenleme kapsamında önemli değişiklik Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar bakımından Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla temsilci atanması zorunluluğu getirildi.Düzenlemeyi takiben yurt dışı kaynaklı dijital platform öncüleri arasından bazıları Türkiye’ye temsilci atamasında bulundu veya atayacağını bildirdi.


19.01.2021 tarihli ve 31369 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kurum kararı ile bu yükümlülüğü yerine getirmemiş olan ilgili şirketler hakkında aşağıda detayları belirtileceği üzere reklam yasağı kararı getirildi. İlgili düzenleme uyarınca Türkiye’den günlük erişimi bir milyonun üzerinde olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları;


• Türkiye’de en az bir kişiyi temsilci belirleyip kimlik ve iletişim bilgilerini Kurum’a bildirmekle yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması durumunda Türk vatandaşı olması zorunludur.


Temsilci bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde;


1. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“Kurum”) tarafından bildirimde bulunulur.

2. Kurum’un bildiriminden itibaren 30 (otuz) gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Kurum Başkanı tarafından 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) idari para cezası verilir.

3. Verilen para cezasının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bu kez 30.000.000 TL (otuz milyon Türk Lirası) idari para cezası verilir.

4. İkinci kez verilen cezanın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Kurum Başkanı tarafından Türkiye’deki vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu sosyal ağ sağlayıcısına; yeni reklam verilmesi yasaklanır, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve para transferi yapılamaz.

5. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten 3 ay içinde ilgili sosyal ağ sağlayıcısının yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde ise, internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranından kademeli olarak artacak şekilde yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilir.


Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde;


Verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılır.


Yukarıda belirtilen açıklamalar Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan ve yalnızca yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar bakımından yer alan düzenlemelerdir.


Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı; 


• Kanun’un “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ve “Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başlıklı 9 ve 9/A maddeleri kapsamında kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlüdür. Olumsuz cevapların gerekçeli olarak verileceği öngörülmüştür.

• Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

• Kendilerine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve Kanun’un 9 ve 9/A maddeleri kapsamındaki başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe raporlar hazırlamak ve altı aylık dönemlerle bu raporları Kurum’a bildirmekle yükümlüdür.

Sosyal ağ sağlayıcı ilaveten hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriklerin kendisine bildiriminden sonra en geç 24 saat içinde içeriği engellemekle yükümlüdür. Erişimi engellememesi halinde doğan zararın tazmininden sorumlu olacaktır.


Sosyal ağ sağlayıcılarının altı aylık dönemlerde Türkçe olarak hazırlayıp sunacakları raporlardan ilki, 2021 yılın Haziran ayında Kurum’a bildirilecektir.