ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.12.2019 - Stj. Av. Deniz Kadıoğlu

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


"Madde 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı “İnceleme Yükümlülüğü” şeklinde değiştirilmiş ve bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “müdür yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tescile yetkili personel” ibaresi eklenmiştir."

 

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde getirilen değişiklik ile Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi değişerek “Müdür ve müdür yardımcıları ile tescile yetkili personel tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını aşağıdaki hususları da dikkate alarak inceler.” halini almıştır. Bu değişiklik ile birlikte müdür ve müdür yardımcıları haricindeki yetkili personel de tescil işlemini kanuni şartlara uygun şekilde tamamlayabilecektir.

 

Madde 19 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “onaylanmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya müdürlükte huzurda imzalanmış” ibaresi eklenmiştir…”


Madde 21 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “imzalanması ve imzaların da” ibaresi “müdürlükte huzurda imzalanması veya bunların imzalarının” şeklinde değiştirilmiştir.”


Madde 22 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “onaylanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya müdürlükte huzurda imzalanmasını” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “onaylanmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya müdürlükte huzurda imzalanmış” ibaresi eklenmiştir…”

 

Yönetmeliğin 19 uncu, 21 inci ve 22 inci maddelerinde getirilen değişiklik ile Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 64 üncü, 68 inci ve 69 uncu maddeleri değişerek Kollektif ve Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler ve Anonim Şirketlerin kuruluşlarının tesciline ilişkin başvurularında verilecek belgelerden olan şirket sözleşmesi hakkındaki bölümler “Kurucuların imzalarının noter tarafından onaylanmış veya müdürlükte huzurda imzalanmış şirket sözleşmesi” şekline getirilerek, noter tarafından onaylanan şirket sözleşmelerinin yanında müdürlükte huzurda imzalanmış şirket sözleşmeleri de kanuna uygun hale getirilmiştir.

 

Madde 27 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “şirket sözleşmesinde yer alan imzaların noterce onaylanmasını” ibaresi “şirket sözleşmesini müdürlükte huzurda imzaladıkları” şeklinde değiştirilmiş, (a) bendinde yer alan “imzaları noter tarafından onaylanmış” ibaresi “müdürlükte huzurda imzaladıkları” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ğ) bendinde yer alan “noter huzurunda düzenlenmiş, ticaret ünvanı altında atılmış” ibaresi “Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca düzenlenmiş” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(h) Şirket sözleşmesinde pay bedellerinin belirli bir kısmının şirket tescilinden önce ödenmesi öngörülmüşse, bu tutarın Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu…”

 

Yönetmeliğin 27 inci maddesinde getirilen değişiklik ile Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesine getirilen (a) ve (ğ) bentlerinde yapılan değişiklikler sonucunda Limited Şirketin kuruluşu için, şirket yetkilileri tarafından imzalanması gereken Ana Sözleşme, Kanun maddesine uygun olarak bundan sonra noter huzurunda değil, ticaret sicil müdürlüğü huzurunda imzalanacaktır.

(h) bendinde yapılan değişiklik ile ise Kanun maddesine uygun olarak limited şiketin kuruluşu için pay bedellerinin en az yüzde yirmi beşinin ödenmesi yükümlülüğü kaldırılmıştır.