ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nde (SHY-6A) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) Yayımlandı

18.04.2022 - Av. Duygu Üresin

16.04.2022 tarih ve 31811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nde (SHY-6A) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’nde (SHY-6A) yapılan değişiklikleri aşağıda bilgilerinize sunarız. 


İlgili Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.


Yönetmelik’in “Kalite ve emniyet yönetim sistemi” başlıklı 40’ıncı maddesinin 5’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


Eski madde:


(5) İşletmecinin, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen standartlara uygunluğunu sağlayacak TSE, ISO veya CEN standartlarında bir kalite güvence sistemi oluşturması ve işletme ruhsatı aldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde bunu Genel Müdürlüğe belgelemesi gereklidir. Bu süre içerisinde belgeleyemeyen işletmecilerin belgelerini alıncaya kadar işletme filolarına hava aracı eklenmesine izin verilmez.


Yeni madde:


(5) Bu maddenin altıncı fıkrasında anılan gerekliliği sağlayan işletmeler hariç olmak üzere; işletmecinin, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen standartlara uygunluğunu sağlayacak TSE, ISO veya CEN standartlarında bir kalite güvence sistemi oluşturması ve işletme ruhsatı aldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde bunu Genel Müdürlüğe belgelemesi gereklidir. Bu süre içerisinde belgeleyemeyen işletmecilerin belgelerini alıncaya kadar işletme filolarına hava aracı eklenmesine izin verilmez.


Değişikliğe konu olan 5’inci fıkrada atıf yapılan 6’ıncı fıkra ise bilgilendirme amacıyla aşağıda yer almaktadır:


(6) Tarifeli seferler ile yolcu ve yük taşımacılığı yapacak işletmeler işletme ruhsatı aldığı tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde IATA IOSA belgesi almak ve faaliyetleri süresince geçerliliğini korumak zorundadır.


Ayrıca, Yönetmelik’e “Muafiyet hükümleri” başlıklı aşağıda yer alan geçici madde eklenmiştir:


MUAFİYET HÜKÜMLERİ


GEÇİCİ MADDE 4- (1) 4749 sayılı 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago’da Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun kapsamında uyulması gereken standartların dışına çıkılmadan, salgın, savaş veya doğal afet gibi olağanüstü hallerde, bu Yönetmeliğin;


a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereği en az beş adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekliliğinin en az üç adet olacak şekilde uygulanmasında,


b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereği asgari on beş milyon ABD Doları ödenmiş sermayeye sahip olması gerekliliğinin asgari altı milyon ABD Doları ödenmiş sermaye olacak şekilde uygulanmasında,


c) 19 uncu maddesinin (b) ve (l) bentlerinde yer alan gerekliliklerde,


ç) 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan yabancı uçuş ekibinin sınav gerekliliğine ve beşinci fıkrasında yer alan kabin ekibinin tamamının Türk vatandaşı olması gerekliliğine,


d) 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Ek-2’de yer alan bilgi ve belgeler ile üçüncü fıkrasının (d) bendinde talep edilen faaliyet takvimi gerekliliğine,


e) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Ek-3’te yer alan bilgi ve belgelerde,


f) 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gerekliliklerde, talep tarihinden itibaren azami 1 yıl süre ile muafiyet getirmeye bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre teşkil edilen İnceleme Komisyonu 1/1/2023 tarihine kadar yetkilidir. Söz konusu muafiyetler, ilgili maddelerde yer alan gerekliliklerin yerine getirileceğine dair verilecek yazılı taahhüt ile Genel Müdürlükçe kabul edilecek bir takvime bağlı olarak verilir.


Yönetmelik’in 3’üncü maddesinde ise, “Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer” hükmü yer almaktadır.