ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Tedbirleri İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

05.04.2022 - Av. Duygu Üresin

01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) uyarınca, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda (“TKHK”) ve 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan değişiklikleri aşağıda alt başlıklar halinde bilgilerinize sunarız.

 

Kanun’da özetle, tüketicileri korumaya yönelik tedbirlerin alınması, tüketicilerin bilgilendirilmesine ilişkin esaslar ve tüketicilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması ilişkin değişiklikler yer almaktadır. Bu kapsamda, e-ticaret sektöründe platformlar aracılığı ile tüketicilerin taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılara getirilen önemli sorumluluklar düzenlenmiştir.

 

İlgili Kanun metnine buradan ayrıca ulaşabilirsiniz.

 

Taksitli Satışlar

 

TKHK m. 19/1’de yer alan “kalan borcun en az onda” ibaresi “sözleşmede yer alan bedelin en az onda” şeklinde değiştirilmiş ve “taksidi veya” ibaresinden sonra gelen “kalan borcun” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır ve madde “Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de sözleşmede yer alan bedelin en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Satıcı veya sağlayıcının bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur” olarak düzenlenmiştir. (Kanun m. 1)

 

Tüketici Kredileri

 

·      Tüketici kredilerinde cayma hakkı süresi içerisinde, kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde ek bir bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümlerinin uygulanabileceği düzenlenmektedir. (Kanun m. 2)

 

·      Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacağı ve kredi veren kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yapılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabileceği düzenlenmektedir. (Kanun m. 4)

 

·      Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacağı ve tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç, yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacağı düzenlenmektedir. (Kanun m. 4)

 

Konut Finansmanı ve Ön Ödemeli Konut Satışları

 

·      Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacağı ve konut finansmanı sözleşmesi ile konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç, yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacağı düzenlenmektedir. (Kanun m. 5)

 

·      Ön ödemeli olarak satılan konutlar, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edileceğinin zorunlu olduğu ve ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 48 ay olarak olacağı düzenlenmiştir. (Kanun m. 6)

 

Mesafeli Sözleşmeler

 

·      Oluşturdukları sistem ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar, sistem aracılığıyla kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin yönetmelikle belirlenen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü kılınmaktadır. (Kanun m. 7)


·      Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin satıcı veya sağlayıcı adına ve hesabına tüketicilere yaptıkları ön bilgilendirme, ön bilgilendirmenin teyidi ve onayına ilişkin işlemlerden, işlemi yapan olarak satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu tutulacağı ve tüketicinin bilgilendirilmesine ilişkin yönetmelikte düzenlenen ön bilgilendirmede bulunması zorunlu unsurlardaki eksikliklerin aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda aracı hizmet sağlayıcıların sorumlu olacağı ifade edilmiştir. (Kanun m. 7)

 

Devre mülk ve Devre Tatil Sözleşmeleri

 

·      Devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanmakta ve devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dâhil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacağı düzenlenmektedir. (Kanun m. 8)

 

·      Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere devre tatil sözleşmelerinin süresi en fazla on yıl olarak sınırlandırılmıştır. (Kanun m. 8)

 

Tüketici Hakem Heyetleri

 

·      Tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıkların üst sınırı 2022 yılı için 15.430 TL iken yapılan değişiklik ile üst sınır 30.000 TL olarak düzenlenmiştir. (Kanun m. 13)

 

Yukarıdaki değişikliklere ek olarak, Kanun’da yenilenmiş ürünler, satış sonrası hizmetler ve cezalara ilişkin de değişiklikler öngörülmektedir.

 

Kanun kapsamındaki birtakım değişikliklerin (Kanun’un 8. maddesi, 15. maddesiyle değiştirilen TKHK’nin 77/4. maddesi, 17. maddesiyle TKHK’ye eklenen geçici 3. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 18. maddesi) yayımı tarihinde, diğer maddeler ise Kanun’un yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.