ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Vergi Kanunları ile Bazı KHK'lar Hakkında Bilgi Notu

18.01.2019 - Av. Başak Aygün

18 Ocak 2019 Cuma günü tarihinde 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile birlikte bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde önemli değişiklikler yapıldı. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4059 sayılı Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda değişikliğe gidilmiştir.

 

  • İşbu Kanun kapsamında Gider Vergileri Kanunu’nun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.


“ç) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,” Böylece Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nden (BSMV) istisna tutulacaktır.”

 

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile birlikte Tarım Ürünlerinde Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştır.      


  • Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası “Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi akredite edilmeksizin, büyükelçi unvanı verilerek özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik unvanı Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı müddetçe devam eder.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

  • Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklikle birlikte yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den istisna tutulacaktır.

 

  • Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un adı “Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiş ve mülga 1 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.


“Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi

MADDE 1- (1) Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda uyumun sağlanması ve reel sektör ile koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan verilerin merkezî şekilde toplanması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

(2) Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesine üye kurum ve kuruluşlar ile Komitenin çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenir.

(3) Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, aşağıda sayılan hususlarda kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini tesis ederek düzenlemelerin ve uygulamaların koordinasyonunu sağlar:

a) Finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek tedbirlerin tespit edilmesi.

b) Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla finansal kaynakların reel sektöre etkin bir şekilde dağıtılmasının sağlanması.

c) Finansal sektörün sağlıklı gelişiminin sağlanması.

ç) Sistemik risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının oluşturulması.

(4) Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev alanı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi talep edebilir.

(5) Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti hâlinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen bu tedbirleri derhâl uygulamakla yetkili ve sorumludur.”


Bu değişiklik ile görev tanımı güncellenen Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, finansal sistemin ekonomik büyümeyi destekleyecek ve piyasalarda güven ortamının korunması için düzenleme ve uygulamalarda uyumu sağlayacak ve reel sektörle koordinasyonun arttırılması amacıyla iş birliği yaparak bunun için ihtiyaç duyulan verilerin merkezi şekilde toplanması için faaliyetlerini yürütecektir.

 

  • İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için “son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırıldı. Artık işsizlik maaşı almak için “hizmet akdine tabi” çalışmak yeterli olacaktır.

 

  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen ek madde ile malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemelerin toplamı, dosya bazında 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 1.000 Türk Lirasından az olamayacağı belirlenmiştir. Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacaktır. Ancak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

 

  • Türk Borçlar Kanunu’nun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte konut ve çatılı işyerlerinin kira dönemlerinin yenilenmesinde, kira artış oranının bir önceki kira yılındaki 12 aylık TÜFE ortalamalarını aşamamak koşuluyla geçerli olacağı belirlenmiştir.