ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

02.10.2019 - Elmas&Yeşiloğlu

Dün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmasına karar verildi. Bilindiği gibi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 2016/9495 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ilk defa 17 Ekim 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Anılan kararın amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


Dün yapılan değişikliğe göre ise Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 Milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı yetkili kılınmıştır.


Bu değişiklikle aynı zamanda, anılan türde bir sözleşme imzalanması halinde, bu sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilecektir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu olacaktır.


Bilindiği gibi ilk defa 2003 yılında yürürlüğe giren Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu gereğince yabancılar tarafından anılan kanun kapsamında sayılan alanlarda yapılan yatırımlar ile Türk yatırımcılar arasında bir fark gözetilmemektedir.