ENGLISH
ENGLISH
ARA ENGLISH
KAPAT

Yurt Dışında Ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması

11.01.2021 - Av. Ekin Dolgun

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (“Kanun”) eklenen geçici 93. maddeye ilişkin, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (“Tebliğ”) 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.


Kanuna 11.11.2020 tarihli değişiklik kapsamında eklenen geçici 93. maddesi kapsamında; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi koşuluyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından söz konusu varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesi mümkün kılınmıştır. 


Geçici 93. madde kapsamında 8. fıkrada yer alan düzenlemeler uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilgili varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yönünde yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tebliğ kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının milli ekonomiye kazandırılması ile yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan ilgili varlıkların kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi amaçlanmıştır. Bu vesileyle Kanun kapsamına giren ve hem yurt içinde hem yurt dışında bulunan varlıkların kayda alınması sağlanmıştır. 

Tebliğ kapsamında varlıkların kayıtlara dâhil edilmesi halinde; varlıklar için vergi incelemesi, hesaplaması ve tarhiyatının yapılmayacak olması ve varlıklar üzerinde serbestçe tasarruf edilebilmesi getirilen önemli avantajlardır. Fakat vergi incelemesi ve vergi tarhiyatının yapılmaması için birtakım şartlar öngörülmüştür. Bu kapsamda yurt dışında bulunan bildirime konu varlıklar için bildirimin yapıldığı tarihten 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmekte iken, Türkiye’de bulunan ve taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların ise banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığının belge ile gösterilmesi gerekmektedir. 


Tebliğ’de yer alan önemli yenilikler ve düzenlemelere ilişkin genel nitelikteki açıklamalar, tarafımızca hazırlanan PDF tablosunda bilgilerinize sunulmuştur.